Vedtægter for

 

Hvidovre Gymnastik

 

 

 

§ 1

 

Foreningens navn: Hvidovre Gymnastik  - (HvG 37), stiftet den 1.10.1937. Hjemsted: Hvidovre Kommune.

 

§ 2

 

Formålet er at give alle, der enten er bosiddende i eller på anden måde har tilknytning til Hvidovre Kommune, lejlighed til at dyrke gymnastik.

 

§ 3

 

     Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i København,

     GymDanmark (GD) og ”Idrætsrådet Hvidovre (IH)”.

 

§ 4

Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen hvert år og er gældende efter indbetaling af: passivt medlemskab eller ved holdtilmelding.

 

Stk. 2. Udmeldelse midt i en sæson skal ske skriftligt.

 

§ 5

Stk. 1. I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 6

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, kursussekretær, samt to menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, minimum 6 årlige møder. Ved stemmelighed på disse møder er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Bestyrelsen må IKKE have mere end et medlem fra samme husstand.

(Forældre & deres børn hjemmeboende eller udeboende)

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Stk. 1. Foreningens instruktørarbejdsgruppe består af alle trænere. Arbejdsgruppen vælger hvert år i september en repræsentant fra sin midte til at deltagelse i bestyrelsens møder. Trænerrepræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen. Det er endvidere et krav, at trænerrepræsentanten skal være medlem af foreningen.

Stk. 2. Foreningen nedsætter både permanente og ad hoc arbejdsgrupper. Der skal til enhver tid sidde et bestyrelsesmedlem i hver enkelt arbejdsgruppe. Permanente grupper kan være bl.a. bredde-, opvisnings-, konkurrence-, sponsor- og hjemmesidegruppe. Ad hoc arbejdsgrupper kan dannes i forbindelse med fx jubilæum, sommerfest og Euro-gym.

Stk. 3. Arbejdsgrupper kan ikke særskilt disponere over foreningens midler. Al økonomi går gennem foreningens bestyrelse.

 

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år mellem 15. marts og 15. april. Generalforsamlingen indvarsles mindst tre uger forud på foreningens hjemmeside og ved opslag i de gymnastiksale og haller, der benyttes til træning. Derudover tilsendes alle medlemmer via e-mail (og med samme varsel) en indkaldelse, der indeholder en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt via e-mail til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. Den endelige dagsorden inkl. alle indkomne forslag tilsendes alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år, ikke skylder kontingent og derover i mindst én måned har været medlem af foreningen, har adgang til – og stemmeret på – generalforsamlingen. Hvert medlem under 15 år kan overdrage deltagelsen og stemmeretten til en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derudover må bestyrelsen invitere relevante gæster, som dog ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 15 år. Medlemmer, der vælges til formand eller kasserer, skal dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Stk. 3. På ulige år vælges kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges formand, sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv til følgende poster: næstformand, kursussekretær, udvalgsformand. Hvert år vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5. I tilfælde af at det ikke er muligt at afholde en fysisk generalforsamling kan bestyrelsen vælge at indkalde til & afholde generalforsamling som en virtuel generalforsamling med tilhørende valg, stemmeafgivelse mm.

§ 9

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

3.       Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Vedtægtsændringer

6.       Indkomne forslag

7.       Valg

8.       Eventuelt

 

§ 10

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 

 

§ 11

Stk. 1.: Foreningens kontingent for passivt medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved deltagelse på flere hold betales fuld pris pr. hold, seniorer på 55 år og derover der deltager på mere end et hold får en rabat på Kr. 150,- pr. efterfølgende hold de er tilmeldt.

Stk. 2. Bestyrelsens formand modtager omkostningsgodtgørelse & kørselsgodtgørelse i henhold til gældende takster for sit virke i bestyrelsen. Kasseren får fast månedsløn.  

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen med familiemedlem på hold i foreningen, honoreres med hel eller delvis betaling af et kontingent uden tillægsydelser. jf. Vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2021, udarbejdet af DGI og DIF, stk. 3.11 - Frikontingent, hvoraf fremgår i stk. 3.11.1, at bestemte persongrupper og udvalgsgrupper fritages for et kontingent betaling, og dette kan ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer der har et frikontingent.

Medlemmer af bestyrelsen uden familiemedlem i foreningen honoreres med et omkostningsgodtgørende beløb svarende beløbsmæssigt til en hel eller delvis betaling af et kontingent uden tillægsydelser.

Stk. 4. Overskrides betalingsfristen vil der i forbindelse med påmindelse blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,-.

Stk.5. Foreningens regnskabsår følger finansåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revision.

 

 

§ 12

Stk. 1. Tegningsberettiget er formand og kasserer, dog ved længere fravær af disse af 2 bestyrelsesmedlemmer, ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent-forpligtelsen.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 13

Stk. 1. Til beslutning om foreningens ophør kræves en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 75 % af dem stemmer for ophør.

Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, tilfalder den eventuelle formue Idrætsrådet Hvidovre (IH).