Vedtægter

 

§1

Foreningens navn: Hvidovre Gymnastik  - (HvG 37), stiftet den 1.10.1937. Hjemsted: Hvidovre Kommune.

 

§2

Formålet er at give alle, der enten er bosiddende i eller på anden måde har tilknytning til Hvidovre Kommune, lejlighed til at dyrke gymnastik.

 

§3

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i København, Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) og ”Idrætsrådet Hvidovre (IH)”.

 

§4

Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen hvert år og er gældende efter første indbetaling af kontingent.

Stk. 2. Udmeldelse midt i en sæson skal ske skriftligt.

 

§5

Stk. 1. I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, kursussekretær, samt fire menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, minimum 6 årlige møder. Ved stemmelighed på disse møder er formandens stemme afgørende.

 

§7

Stk. 1. Foreningens instruktørarbejdsgruppe består af alle trænere. Arbejdsgruppen vælger hvert år i september en repræsentant fra sin midte til at deltagelse i bestyrelsens møder. Trænerrepræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen. Det er endvidere et krav, at trænerrepræsentanten skal være medlem af foreningen.

Stk. 2. Foreningen nedsætter både permanente og ad hoc arbejdsgrupper. Der skal til enhver tid sidde et bestyrelsesmedlem i hver enkelt arbejdsgruppe. Permanente grupper kan være bl.a. børne-, voksen-, team-gym-, sponsor- og hjemmesidegruppe. Ad hoc arbejdsgrupper kan dannes i forbindelse med fx jubilæum, sommerfest og Euro-gym.

Stk. 3. Arbejdsgrupper kan ikke særskilt disponere over foreningens midler. Al økonomi går gennem foreningens bestyrelse.

 

§8

Stk. 1. Hvert år skal afholdes den ordinære generalforsamling mellem 15. marts og 15. april.

Generalforsamlingen indvarsles på foreningens hjemmeside og ved opslag i de gymnastiksale og haller, der benyttes til træning mindst 14 dage forud. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Ret til fremmøde har alle medlemmer på 14 år og derover.

Stk. 2. Valgbar og stemmeberettiget er enhver på 15 år og derover, der i mindst 1 måned har været medlem af foreningen. Medlemmer, der vælges til formand eller kasserer, skal dog være fyldt 18 år.

Stk. 3. På ulige år vælges kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges formand, sekretær og tre menige bestyrelsesmedlemmer. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv til følgende poster: næstformand, kursussekretær, teamgymudvalgsformand, børneudvalgsformand og voksenudvalgsformand. Hvert år vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5. I tilfælde af at det ikke er muligt at afholde en fysisk generalforsamling  kan bestyrelsen vælge at indkalde til & afholde generalforsamling som en virtuel generalforsamling med tilhørende valg, stemme afgivelse mm.

 

§9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Vedtægtsændringer

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§11

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Betaling af kontingentet sker senest 1 uge før sæsonstart. For medlemmer, der starter efter sæsonstart betales ved indmeldelsen. Ved deltagelse på flere hold betales fuldt kontingent pr. hold, dog betaler seniorer på 60 år og derover kr. 100,- mere for deltagelse pr. ekstra hold.

Stk. 2. Overskrides betalingsfristen vil der i forbindelse med påmindelse blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,-.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår følger finansåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revision.

 

§12

Stk. 1. Tegningsberettiget er formand og kasserer, dog ved længere fravær af disse af 2 bestyrelses-medlemmer, ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent-forpligtelsen.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§13

Stk. 1. Til beslutning om foreningens ophør kræves en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 75 % af dem stemmer for ophør.

Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, tilfalder den eventuelle formue Idrætsrådet Hvidovre (IH).

 

Seneste vedtægtsændring blev foretaget på ordinær generalforsamling den 8 Juni 2020