Generalforsamling 7. april 2022

 

Tilstede:                                         Finn Blohm, Maria Gry Jensen, Maria Anthoni Lynge, Søren Barslund Pedersen, Karina Fredskov, Flemming Hersig, Christina Svendsen, Tina Sørensen (DGI) og Kenneth Christiansen (sportschef).

Antal medlemmer:                    16 personer var mødt op og der var 21 antal stemmeberettigede heriblandt 1 fuldmagt.

                            

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Bestyrelsen indstillede Hanne Frølund til dirigent, Hanne præsenterede sig selv op blev valgt.

Tina Sørensen og Kenneth Christiansen blev valgt til stemmetællere.

 

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 

  1. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

 

Finn Blohm aflagde sin beretning, der blev spurgt ind til noget omkring multihal og Finn uddybede.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er vedhæftet referatet.

 

  1. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 

Christina fremlagde regnskabet.

Der var spørgsmål omkring tilgodehavender som Christina udbyggede. Der var spørgsmål omkring hensættelse af midler til redskaber. Der var et ønske om at lave en plan omkring hvilke redskaber der på sigt skal udskiftes og repareres så det bliver lagt ind i budgettet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen har ikke indstillet noget omkring kontingentet.

 

  1. Vedtægtsændringer

Der var flere forskellige forslag til vedtægtsændringer.

 

 

 

§4: Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen hvert år og er gældende efter første indbetaling af kontingent.

 

Foreslåes ændret til:

Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen hvert år og er gældende efter indbetaling af: passivt medlemskab eller ved holdtilmelding.

 

Under dette punkt blev der spurgt om trænerne bliver indmeldt uden betaling. Maria Anthoni Lynge fremlagde at trænerne selv kan vælge om de vil være medlemmer på deres kontrakt uden betaling.

 

§4: Stk. 1. blev enstemmigt vedtaget.

 
   

 

 

Der var en fin dialog hvor flere forskellige gav deres holdning tilkende.

 

§6: Stk. 2. Bestyrelsen må IKKE have mere end et medlem fra samme husstand. (Forældre & deres børn hjemmeboende eller udeboende)

Stk. 2: Foreslås ændret til: Stk. 3.

Nyt stk. 2. foreslås: Hvidovre Gymnastiks bestyrelse skal minimum have 3 personer i sin bestyrelse som enten er forældre til gymnaster eller ungdomstrænere, eller trænere som er passivt medlem af foreningen, siddende i sin bestyrelse.

 

Dette forslag blev ikke vedtaget.

 

Der var også et andet forslag

 

Bestyrelsen skal være bestående af min. 2/3 forældre til aktive gymnaster, ungdomstræner eller selv være aktive gymnaster over 15 år. Hvis det ikke er muligt på nuværende tidspunkt, skal fremtidige nye medlemmer være forældre til aktiv gymnast, ungdomstræner eller selv være aktiv gymnast over 15 år.

 

Dette forslag blev ikke vedtaget.

 

Der blev indstillet et nyt forslag

 

Bestyrelsen skal være bestående af et flertal til forældre til aktive gymnaster, ungdomstræner eller selv være aktive gymnaster over 15 år. Hvis det ikke er muligt på nuværende tidspunkt, skal fremtidige nye medlemmer være forældre til aktiv gymnast, ungdomstræner eller selv være aktiv gymnast over 15 år.

 

Dette forslag blev ikke vedtaget.

 

Der blev ikke ændret noget i §6:

 
   
 

 

 

§ 8 Stk. 1. Hvert år skal afholdes den ordinære generalforsamling mellem 15. marts og 15. april. Generalforsamlingen indvarsles på foreningens hjemmeside og ved opslag i de gymnastiksale og haller, der benyttes til træning mindst 14 dage forud. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Ret til fremmøde har alle medlemmer på 14 år og derover.

Foreslås ændret til:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år mellem 15. marts og 15. april. Generalforsamlingen indvarsles mindst tre uger forud på foreningens hjemmeside og ved opslag i de gymnastiksale og haller, der benyttes til træning. Derudover tilsendes alle medlemmer via e-mail (og med samme varsel) en indkaldelse, der indeholder en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt via e-mail til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. Den endelige dagsorden inkl. alle indkomne forslag tilsendes alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringen § 8 Stk. 1. blev vedtaget.

 

Stk. 2. Valgbar og stemmeberettiget er enhver på 15 år og derover, der i mindst 1 måned har været medlem af foreningen. Medlemmer, der vælges til formand eller kasserer, skal dog være fyldt 18 år.

Foreslåes ændret til:

Stk. 2. Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år, ikke skylder kontingent og derover i mindst én måned har været medlem af foreningen, har adgang til – og stemmeret på – generalforsamlingen. Medlemmer under 15 år kan overdrage deltagelsen og stemmeretten til en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derudover må bestyrelsen invitere relevante gæster, som dog ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 15 år. Medlemmer, der vælges til formand eller kasserer, skal dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

 

Der var en diskussion omkring antallet af stemmer en forælder kunne have derfor blev der lavet et nyt forslag, for at specificere dette.

 

Stk. 2. Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år, ikke skylder kontingent og derover i mindst én måned har været medlem af foreningen, har adgang til – og stemmeret på – generalforsamlingen. Hvert medlem under 15 år kan overdrage deltagelsen og stemmeretten til en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derudover må bestyrelsen invitere relevante gæster, som dog ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 15 år. Medlemmer, der vælges til formand eller kasserer, skal dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

 

Vedtægtsændringen § 8 Stk. 2 blev vedtaget.

 

 
   
 

 

 

§ 11

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Betaling af kontingentet sker senest 1 uge før sæsonstart. For medlemmer, der starter efter sæsonstart betales ved indmeldelsen. Ved deltagelse på flere hold betales fuldt kontingent pr. hold, seniorer på 55 år og derover der deltager på mere end et hold får en rabat på Kr. 150,- pr. efterfølgende hold de er tilmeldt.

Foreslås ændret til:

Stk. 1.: Foreningens kontingent for passivt medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved deltagelse på flere hold betales fuld pris pr. hold, seniorer på 55 år og derover der deltager på mere end et hold får en rabat på Kr. 150,- pr. efterfølgende hold de er tilmeldt.

 

Der var en forespørgsel om Finn ville uddybe forslaget. Finn uddybede forslaget og det gav et forslag som den kommende bestyrelse blev spurgt om de ville diskutere. Forslaget var at det skulle være muligt at betale over flere rater.

 

Vedtægtsændringen § 11 Stk. 1. blev vedtaget.

 
   

 

Derudover var der en vedtægtsændring som blev trukket tilbage og blev stillet som et forslag i stedet for.

 

 

  1. Indkomne forslag

 

Der blev indstillet et forslag som er beskrevet nedenfor.

 

Flere privatpersoner og virksomheder ønsker gennem oprettelse af en støtteforening ene og alene at støtte enkelt aktiviteter og eller enkeltpersoner som er medlemmer af Hvidovre Gymnastik. Støtteforeningen til Hvidovre Gymnastik afholder eget selvstændigt regnskab og gennem økonomiske støtte fra såvel privatpersoner og virksomheder at indstille overfor Hvidovre Gymnastik tilskud til ” øremærkede ” aktiviteter og eller enkeltpersoner. Tilskud fra Støtteforeningen til Hvidovre Gymnastik forelægges overfor Hvidovre Gymnastiks bestyrelse og overføres kun til Hvidovre Gymnastik hvis dette godkendes af Hvidovre Gymnastiks bestyrelse.

 

Der var en god dialog omkring forslaget, hvor der var nogen der kom med erfaringer fra andre klubber. Finn forelagde et eksempel for hvorfor han gerne vil stifte denne støtteforening.

 

Der var stor opbakning ved generalforsamlingen omkring at starte en støtteforening.

 

 

 

  1. Valg

Da det er et lige år, er følgende på valg:

Formanden – Finn Blohm (genopstiller ikke)

Bestyrelsen indstillede Maria Anthoni Lynge som blev valgt.

 

Sekretær – Søren Barslund Pedersen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen indstillede Maria Gry Jensen som blev valgt.

 

Menigt bestyrelsesmedlem – Flemming Hersig (genopstiller)

Flemming Hersig blev valgt for en 2-årig periode.

 

Menigt bestyrelsesmedlem – Maria Anthoni Lynge (genopstiller ikke)

Bestyrelsen indstillede Andé Haugen som blev valgt for en 2-årig periode.

 

Da Maria Gry Jensen blev valgt til sekretær, skal der vælges et menigt bestyrelsesmedlem for et år.

Bestyrelsen indstillede Katrine Fog Steen som blev valgt for en 1-årig periode.

 

Der blev valgt 2 suppleanter

Søren Barslund Pedersen og Michelle Holmegaard

 

Interne revisorer

Julia Lytken genopstillede og blev valgt

Gitte Blumenthal stillede ikke op og Finn Blohm blev valgt.

 

Revisorsuppleant

Marianne Agerskov genopstillede og blev valgt.

 

 

 

  1. Eventuelt

 

Der var et kraftigt ønske om at der blev holdt forældremøder igen, gerne med besøg fra bestyrelsen. Bestyrelsen tog godt imod forslaget og vil tage det til efterretning.

Der var et spørgsmål omkring økonomien i forhold til kontingentet for holdene som er steget de seneste år. Det blev spurgt om der kunne ses på om stillingen, sportschef, har indfriet de ønsker og ideer som stillingen blev opslået til.

Det blev også bragt op, at man gerne vil have ønsker til budgettet med hensættelser til vedligeholdelse og udskiftning af redskaber. Der skal nedsættes et udvalg som kigger på dette.

Der blev også diskuteret omkring hvornår det er forsvarligt at stoppe en træning. Ifølge forældrenes ønske bør træningerne ikke slutte senere end klokken 21.00. Bestyrelsen var meget interesseret i at se på dette emne.

Endvidere blev snackkulturen drøftet (her skal forstås hvad gymnasterne må have med til træningerne). Det skal bringes op på alle kommende forældremøder.

Der blev påbudt at der skulle strammes op omkring GDPR. Der blev forslået at der kan skrives ved tilmelding at der gives informationer videre til 3. part. ved tilmelding til for eksempel konkurrencer og andre arrangementer.